Informacje o firmie

Jesteśmy pracownią projektową, która aktywnie działa na rynku od 2005 roku. Oferujemy usługi w zakresie sporządzania dokumentacji projektowych, pełnienia nadzorów budowlanych, kierowania robotami budowlanymi i doradztwa technicznego w branży drogowej, a także świadczymy usługi w przygotowaniu materiałów i prowadzeniu procedur formalno - prawnych wynikających z obowiązujących przepisów.

Firma dysponuje kadrą techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.

Posiadamy długoletnie doświadczenie przy kompleksowym przygotowywaniu dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz programów funkcjonalno-użytkowych, w zakresie budowy, przebudowy lub remontu:

 • dróg publicznych
 • dróg wewnętrznych
 • dróg leśnych
 • skrzyżowań
 • zjazdów publicznych i indywidualnych
 • chodników, ciągów pieszych i rowerowych
 • parkingów
 • placów
 • przepustów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w szczególności kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym itp.).

W ramach usług projektowych, wykonujemy:

 • koncepcje programowo – przestrzenne
 • projekty budowlane i wykonawcze
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 • przedmiary robót
 • opracowania kosztowe
 • projekty stałych i tymczasowych organizacji ruchu wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii i pozwoleń.

Posiadamy szeroką wiedzę z zakresu prawa budowlanego, środowiskowego, wodnego i innych. Sprawnie poruszamy się w obowiązujących procedurach formalno-prawnych, zmierzających do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, a także zgłoszenia robót budowlanych, przy inwestycjach związanych z drogownictwem.

Dokumentacje projektowe sporządzamy przy użyciu specjalistycznego oprogramowania:

 • Civil 3D
 • Advanced Road Design
 • CGS Extensions

Zainteresowanych zapraszamy do współpracy.